تبلیغات
ولایت سید علی - آیت الله مجتهـــدی تهرانــی

ولایت سید علی
 
آیت الله مجتهـــدی تهرانــی نقل می ڪـرد :

آیت الله حــــاج حسین قمــــی گاهی زیارت جامعـــه ڪبیـــره میخواندند


و هـــدیه میڪردند به حضــــرت عزرائیـــل ( ع ) تا هنگــــام مرگ برایشـــان آسان بگیرد


+ این هـــا ڪار خیــــر است هرقـــدر ڪــم باشد انجام بده و خـــودت را آمـــاده ڪن ..
طبقه بندی: مناجات،  مذهبی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 4 مرداد 1393 توسط امیر
طراح قالب : { معبرسایبری فندرسک}